Odbiór mieszkania od dewelopera – co trzeba wiedzieć?

Odbiór mieszkania od dewelopera to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w życiu każdego, kto zdecydował się przejść na swoje. Pozytywne emocje i radość z tego wydarzenia nie powinny jednak przesłonić zdrowego rozsądku ani uśpić naszej czujności. Do sprawy należy podejść poważnie, ponieważ od tego zależy, czy na etapie wykańczania lokalu, a później mieszkania nie natrafimy na przykre niespodzianki.

Zobacz artykuł opublikowany w gratka.pl

Odbiór mieszkania

Kwestie dotyczące terminów i przebiegu odbioru lokalu od dewelopera, strony powinny dokładnie ustalić jeszcze na etapie zawierania umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej. Pamiętajmy, że umowa powinna szczegółowo określać standard wykończenia mieszkania. Zazwyczaj nabywca, jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, ale już po wpłacie całości ceny nieruchomości, dokonuje osobistego odbioru mieszkania.

Protokół z odbioru

Podczas odbioru należy sprawdzić, czy jego standard jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie wcześniej zawartej z deweloperem. Najlepiej zrobić to przy świetle dziennym, w obecności osoby z doświadczeniem w branży budowlanej, która szybko wyłapie ewentualne mankamenty.

Zgodnie z prawem, przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wówczas nabywca oraz przedstawiciel dewelopera umawiają się na dokonanie odbioru, a tym samym przekazanie mieszkania i kluczy. W sytuacji, gdy nabywcami są dwie lub więcej osób, wystarczy, że podczas niego obecna będzie jedna z nich.

Z odbioru lokalu sporządza się protokół w formie pisemnej, do którego można wpisać ewentualne wady. W terminie 14 dni od podpisania protokołu deweloper jest zobowiązany doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania wad i jej przyczynach. Uznane wady deweloper zobowiązany jest usunąć w terminie 30 dni. Jeżeli jednak w ocenie nabywcy wady lokalu są istotne, tj. uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z lokalu lub mocno je utrudniające, to nie musi on podpisywać protokołu. Deweloper w takiej sytuacji powinien określić w jakim terminie usunie usterki.

Jak nie gwarancja, to rękojmia

Pamiętajmy również, że kodeks cywilny dopuszcza dochodzenie praw nabywcy z tytułu wad fizycznych i prawnych lokalu także wtedy, gdy zostaną one ujawnione już po dokonaniu odbioru mieszkania. Deweloper odpowiada wówczas na zasadach rękojmi (wynoszącej 5 lat), która obejmuje odpowiedzialność m.in. za wady lokalu zmniejszające jego wartość lub użyteczność oraz za wady prawne lokalu. Przykładem wady prawnej jest sytuacja, w której deweloper wybudował budynek na gruncie, do którego nie miał tytułu prawnego, bądź też lokal był obciążony prawem innej osoby.

Co bardzo ważne – odpowiedzialność z tytułu rękojmi ciąży na deweloperze tylko wtedy, gdy nabywca nie wiedział o wadzie w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli nabywca zauważy wady lokalu po dokonaniu jego odbioru, powinien zawiadomić dewelopera (najlepiej w formie pisemnej) o wystąpieniu wady maksymalnie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W zawiadomieniu takim należy umieścić wezwanie do usunięcia wad, a także wyznaczyć odpowiedni termin ich usunięcia.

Deweloper może odmówić usunięcia wad, co w zależności od tego jak istotna jest dana wada, pociąga za sobą odpowiednie konsekwencje prawne. Nabywca w takiej sytuacji może żądać obniżenia ceny lokalu bądź, gdy wada jest istotna, wymiany lokalu, a w ostateczności może nawet odstąpić od umowy z deweloperem z prawem do żądania zwrotu wpłaconych kwot.

Oprócz rękojmi, deweloper może dać na swoje prace gwarancję, która jest dobrowolna. Jest ona obietnicą, że jeżeli w czasie określonym w umowie wyjdą jakieś wady lub usterki, to deweloper dokona ich naprawy lub wymiany towaru na swój koszt. Można domagać się jednocześnie rękojmi i gwarancji.

Najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić dokonując odbioru mieszkania:

  1. Powierzchnia mieszkania – sprawdź metraż każdego z pomieszczeń i całego mieszkania
  2. Podłogi – sprawdź czy są równe, czy jest poprowadzona dylatacja
  3. Ściany – sprawdź czy są równe, bez pęknięć i pęcherzyków powietrza, czy nie ma zacieków
  4. Okna i drzwi – sprawdź czy okna się lekko otwierają, czy są szczelne i czy nie mają żadnych zarysowań oraz czy są dobrze wyregulowane, czy po zamknięciu drzwi nie ma widocznej szczeliny. Jeżeli masz drzwi antywłamaniowe poproś o certyfikat.
  5. Balkon – tutaj bardzo ważny jest prawidłowy spadek i odpływ wody deszczowej, tak by w czasie deszczu woda nie stała na balkonie. Płytki powinny być położone równo a balustrady zabezpieczone przed zniszczeniem wynikającym z warunków atmosferycznych
  6. Media – zobacz czy gniazdka, punkty świetlne oraz dopływy i odpływy wody są umieszczone zgodnie z projektem. Sprawdź za pomocą odpowiedniego przyrządu (tutaj przyda się pomoc fachowca) czy w każdym gniazdku jest prąd
  7. Piwnica i miejsce postojowe – sprawdź czy powierzchnia i położenie zgadzają się z ustalonymi w umowie.

Zobacz artykuł opublikowany w gratka.pl